****

پيوند ای ـ ميلی برای تماس و اظهار نظر:

newrely@yahoo.com

Subject: Bijan Moghaddam

****

نظر خوانندگان:

افسوس که سرمايه های کشور ايرانی به اين صورت از بين می رود. به اميد روزی که بتوانيم از اين سرمايه ها تجليل به عمل آوريم. نوشتهء بسيار شيرين و گيرای بيژن را خواندم. درود بر او و درود بر شما باد که ياد او را زنده نگاه می داريد! اين هم بهترين جمله ای بود که خواندم؛ اما نمی دانم در موقع تکرارش بايد لبخند بزنم يا گريه کنم: اگر ما با هم بسازیم یک روز همین باغ وحش را تبدیل به جنگل می کنیم.

شاد و سربلند باشيد

شهرام فريدونی

اسلو، سوئد ـ 27 اکتبر 2009