از راست به چپ: غفار حسينی، محمدعلی سپانلو، احمدرضا احمدی

نوروز 1345

مقاله ای از اسماعيل نوری علا

 

 

 

http://iranian.com/EsmailNooriala/2001/June/Ghaffari/index2.html